كارت ويزيت
1 سلفون براق دو رو - کره ای - هانسول ضخیم ۵٠٠٠٠٠ ریـال
2 سلفون براق دو رو چینی نازک ۴٧٠٠٠٠ ریـال گلاسه 300 چینی اکسپلور
3 سلفون براق 2 رو طرح لمینت + لب گرد - هانسول کره ای ضخیم ٧۵٠٠٠٠ ریـال
4 سلفون براق 2 رو طرح لمینت + لب گرد - چینی نازک ٧٠٠٠٠٠ ریـال گلاسه 300 گرمي چینی  
5 سلفون مات 2 رو طرح لمينت+لب گرد - کره ای هانسول ضخیم ٧۵٠٠٠٠ ریـال
6 سلفون مات 2 رو طرح لمينت+لب گرد - چینی - نازک ٧٠٠٠٠٠ ریـال گلاسه 300 گرمي چینی  
7 سلفون مات 2رو - کره ای هانسول ضخیم ۵٠٠٠٠٠ ریـال
8 سلفون مات 2رو - چینی - نازک ۴٧٠٠٠٠ ریـال گلاسه 300 گرمي چینی  
9 سلفون براق يكرو ٣٣٠٠٠٠ ریـال گلاسه 300 گرمي هانسول  
10 سلفون مات يكرو ٣۵٠٠٠٠ ریـال گلاسه 300 گرمي هانسول
11 کارت ویزیت بدون روکش یکرو ٣۵٠٠٠٠ ریـال
12 کارت ویزیت بدون روکش 2رو ۴٧٠٠٠٠ ریـال
13 کتان یکرو ( کتان اصلی ) 8 روزه ٧٠٠٠٠٠ ریـال
14 کتان دو رو ( کتان اصلی ) 8 روزه ٨٠٠٠٠٠ ریـال
15 نقشه قالب تيغ ٠ ریـال قيمت قالب پس از ساخت و اجراي قالب مشخص مي گردد
16 فايل طلاكوب جهت ساخت كليشه ٠ ریـال
کارت ویزیت لمینت
17 لمینت براق 2 رو ( تحویل 4 روزه ) ١۵۵٠٠٠٠ ریـال
18 لمینت براق 2رو ( تحویل 1 روزه ) ١۶۵٠٠٠٠ ریـال
19 لمینت براق مربعی ( 5/5*5/5 ) تحویل 10 روزه ١١٠٠٠٠٠ ریـال
20 لمینت استخونی موضعی مربعی ( 5/5*5/5 ) تحویل 10 روزه ١٢۵٠٠٠٠ ریـال
21 لمینت استخونی مات 2رو با یووی برجسته ( 4 روز کاری ) ١۵٠٠٠٠٠ ریـال
22 لمینت استخونی +یووی موضعی+طلاکوب 1000 عدد ( 8 روزه ) ٢٨٠٠٠٠٠ ریـال
23 لمینت استخونی مات 2رو با یووی برجسته ( 8 روز کاری ) ١۵۵٠٠٠٠ ریـال
24 لمنیت مات 2رو ( 8 روز کاری ) ٢۵٠٠٠٠٠ ریـال
25 لمینت مات 2رو ( تحویل 3 روزه ) ٢۶٠٠٠٠٠ ریـال
26 لمینت مات مربعی ( 5/5*5/5 ) تحویل 10 روزه ١٨٠٠٠٠٠ ریـال
ویزیت برچسب
27 ويزيت چسبدار ( تحویل 4 روزه ) ۴٨٠٠٠٠ ریـال
28 ویزیت برچسب ( تحویل 1 روزه ) ۶۵٠٠٠٠ ریـال
29 ویزیت برچسب با سلفون براق ( 10 روزه ) ٧٠٠٠٠٠ ریـال
30 برچسب شیشه ای خوانا ١۵٠٠٠٠٠ ریـال
31 برچسب اموال 1000 عدد ( 2*5) ٢۴٠٠٠٠٠ ریـال سایز 2*5
32 برچسب اموال 500 عدد (2*5) ١٨٠٠٠٠٠ ریـال
کارت ویزیت 3 بعدی
33 كارت 3 بعدي 250 عدد ١٨٠٠٠٠٠ ریـال
34 كارت 3 بعدي500 عدد ٢۶٠٠٠٠٠ ریـال
35 كارت 3 بعدي1000 عدد ۴٨٠٠٠٠٠ ریـال
کارت ویزیت PVC / نیمه شفاف
36 کارت ویزیت پی وی سی / شیشه ای ( نیمه شفاف ) - 500 تایی - 15 روزه ٢٩٠٠٠٠٠ ریـال
37 کارت ویزیت پی وی سی / 300 میکرون - 500 تایی ٢۵٠٠٠٠٠ ریـال 12 روزه کاری
38 کارت ویزیت پی وی سی / 500 میکرون - 500 تایی ٣٠٠٠٠٠٠ ریـال 12 روزه کاری
39 کارت ویزیت پی وی سی / 760 میکرون - 500 تایی ۴۵٠٠٠٠٠ ریـال 12 روزه کاری
سربرگ / تراکت / کاغذ تحریر 80 گرمی A4
40 سربرگ یا تراکت / 1000 عدد یکرو A4 - تحویل 8 روزه ١٩٠٠٠٠٠ ریـال
41 سربرگ یا تراکت / 1000 عدد یکرو A4 - تحویل 3 روزه ٢٢٠٠٠٠٠ ریـال
42 سربرگ یا تراکت / 1000 عدد دو رو A4 - تحویل 3 روزه ٢٩٠٠٠٠٠ ریـال
43 سربرگ یا تراکت / 1000 عدد دو رو A4 - تحویل 8 روزه ٢۶٠٠٠٠٠ ریـال
44 سربرگ یا تراکت / 2000 عدد یکرو A4 - تحویل 3 روزه ریـال
45 سربرگ یا تراکت / 2000 عدد یکرو A4 - تحویل 8 روزه ریـال
46 سربرگ یا تراکت / 2000 عدد دو رو A4 - تحویل 8 روزه ریـال
47 سربرگ یا تراکت / 2000 عدد دو رو A4 - تحویل 3 روزه ریـال
48 سربرگ یا تراکت / 5000 عدد یکرو A4 - تحویل 3 روزه ریـال
49 سربرگ یا تراکت / 5000 عدد یکرو A4 - تحویل 8 روزه ریـال
50 سربرگ یا تراکت / 5000 عدد دو رو A4 - تحویل 8 روزه ریـال
51 سربرگ یا تراکت / 5000 عدد دو رو A4 - تحویل 3 روزه ریـال
سربرگ / تراکت / کاغذ تحریر 80 گرمی A5
52 سربرگ یا تراکت / 1000 عدد یکرو A5 - تحویل 3 روزه (0) ١١٠٠٠٠٠ ریـال
53 سربرگ یا تراکت / 1000 عدد یکرو A5 - تحویل 8 روزه (0) ٩۵٠٠٠٠ ریـال
54 سربرگ یا تراکت / 1000 عدد دورو A5 - تحویل 8 روزه (0) (0) ١٣٠٠٠٠٠ ریـال
55 سربرگ یا تراکت / 1000 عدد دورو A5 - تحویل 3 روزه (0) (0) ١۴۵٠٠٠٠ ریـال
56 سربرگ یا تراکت / 2000 عدد یکرو A5 - تحویل 3 روزه (0) ریـال
57 سربرگ یا تراکت / 2000 عدد یکرو A5 - تحویل 8 روزه (0) ریـال
58 سربرگ یا تراکت / 2000 عدد دورو A5 - تحویل 8 روزه (0) (0) ریـال
59 سربرگ یا تراکت / 2000 عدد دورو A5 - تحویل 3 روزه (0) (0) ریـال
60 سربرگ یا تراکت / 5000 عدد یکرو A5 - تحویل 3 روزه (0) (0) ریـال
61 سربرگ یا تراکت / 5000 عدد یکرو A5 - تحویل 8 روزه (0) (0) ریـال
62 سربرگ یا تراکت / 5000 عدد دورو A5 - تحویل 8 روزه (0) (0) ریـال
63 سربرگ یا تراکت / 5000 عدد دورو A5 - تحویل 3 روزه (0) (0) ریـال
تراکت گلاسه فرم عمومی
64 تراکت گلاسه 1000 تایی یکرو ( 7روزه ) / A4 (0) (0) ٢۵٠٠٠٠٠ ریـال
65 تراکت گلاسه 1000 تایی دو رو ( 7روزه ) / A4 (0) (0) ٢٩٠٠٠٠٠ ریـال
66 تراکت گلاسه 1000 تایی دورو ( 8روزه ) / A5 (0) ١۶٠٠٠٠٠ ریـال
67 تراکت گلاسه 1000 تایی یکرو ( 8روزه ) / A5 (0) ١۴٠٠٠٠٠ ریـال
68 تراکت گلاسه 1000 تایی یکرو ( 3روزه ) / A4 (0) ٢۴٠٠٠٠٠ ریـال
69 تراکت گلاسه 1000 تایی دورو ( 3روزه ) / A4 ٣٠٠٠٠٠٠ ریـال
70 تراکت گلاسه 1000 تایی دورو (3روزه ) / A5 ١۶٠٠٠٠٠ ریـال
71 تراکت گلاسه 1000 تایی یکرو ( 3روزه ) / A5 ١۴۵٠٠٠٠ ریـال
72 تراکت گلاسه 5000 تایی دورو ( 8روزه ) / A5 ریـال
تراكت ریسو گراف سیاه و سفید
73 تراكت ريسو يكرو كاغذ رنگي آ5 ٧٠٠٠٠٠ ریـال كاغذ تحربر 80 گرم
74 تراكت ريسو دو رو كاغذ رنگي آ5 ٨٠٠٠٠٠ ریـال كاغذ تحرير 80 گرمي
75 تراكت ريسو يكرو كاغذ سفيد آ5 ٧٠٠٠٠٠ ریـال كاغذ تحرير 70 يا 80 گرم
76 تراكت ريسو يكرو كاغذ سفيد آ4 ١٢٠٠٠٠٠ ریـال كاغذ تحرير 70 يا 80 گرمي
77 تراكت ريسو يكرو كاغذ رنگي آ4 ١٢٠٠٠٠٠ ریـال كاغذ تحرير 80 گرم
78 تراكت ريسو دو رو كاغذ رنگي آ4 ١٣٠٠٠٠٠ ریـال كاغذ تحرير 80 گرمي
79 تراكت ريسو يكرو كاغذ سفيد آ4 ١٢٠٠٠٠٠ ریـال كاغذ تحرير 70 يا 80 گرم
80 تراكت ريسو دو رو كاغذ سفيد آ4 ١٣٠٠٠٠٠ ریـال كاغذ تحرير 70 يا 80 گرم
برچسب اموال
81 برچسب اموال 4/5 * 8/5 ریـال
82 برچسب اموال 500 عدد ریـال
83 برچسب اموال شیشه ای ریـال
فاكتور
84 فاكتور آ5 ريسوگراف 10 دسته ١٢٠٠٠٠٠ ریـال كاغذ تحرير 80 گرمي + شماره و پرفراژ
85 فاكتور آ5 ريسوگراف 20 دسته ١٧٠٠٠٠٠ ریـال كاغذ تحرير 80 گرمي + شماره و پرفراژ
86 فاكتور آ4 ريسوگراف 10 دسته ١۵٠٠٠٠٠ ریـال كاغذ تحرير 80 گرمي + شماره و پرفراژ
87 فاكتور آ4 ريسوگراف 20 دسته ٣٠٠٠٠٠٠ ریـال كاغذ تحرير 80 گرمي + شماره و پرفراژ
88 فاكتور آ5 10 بسته NCR ریـال كاغذ NCR
89 فاكتور آ5 20 بسته NCR ریـال كاغذ NCR
90 فاكتور آ4 10 بسته NCR ریـال كاغذ NCR
91 فاكتور آ4 20 بسته NCR ریـال كاغذ NCR
چاپ لارج فرمت
92 بنر با دستگاه اکو بهترین کیفیت ریـال
93 بنر ١٨٠٠٠٠ ریـال
94 فلكس استار كره ۵٠٠٠٠٠ ریـال
95 استيكر ۵۵٠٠٠٠ ریـال
96 كتد بدون روكش ٣٠٠٠٠٠ ریـال
97 كتد لمينت براق ٧۵٠٠٠٠ ریـال
98 كتد لمينت مات ٨۵٠٠٠٠ ریـال
99 مش ٩٠٠٠٠٠ ریـال
100 ونيل ریـال
101 فتو گلاسه ریـال
102 كنواس ریـال
پاکت نامه ملخی / نک رنگ / دو رنگ / چهاررنگ
103 پاکت / تحریر 80 گرم / تک رنگ افست ریـال
104 پاکت / تحریر 80 گرم / دو رنگ افست ریـال
105 پاکت / تحریر 80 گرم / چهاررنگ افست ریـال
106 پاکت /گلاسه 135 گرم / تک رنگ افست ریـال
107 پاکت /گلاسه 135 گرم / دو رنگ افست ریـال
108 پاکت /گلاسه 135 گرم / چهاررنگ افست ریـال
109 پاکت /کارتی 160 گرم / تک رنگ افست ریـال
110 پاکت /کارتی 160 گرم / دو رنگ افست ریـال
111 پاکت /کارتی 160 گرم / چهار رنگ افست ریـال
112 پاکت /دورنگ آماده / چاپ مشکی ریـال
113 پاکت ریسو گراف / مشگی ١٣٠٠٠٠٠ ریـال
پاکت A4 / تک رنگ / دو رنک / چهاررنگ
114 پاکت A4 / تحریر 80 گرم / تک رنگ افست ریـال
115 پاکت A4 / تحریر 80 گرم / دو رنگ افست ریـال
116 پاکت A4 / تحریر 80 گرم / چهاررنگ افست ریـال
117 پاکت A4 / گلاسه 135 گرم / تک رنگ افست ریـال
118 پاکت A4 / گلاسه 135 گرم / دو رنگ افست ریـال
119 پاکت A4 / گلاسه 135 گرم /چهار رنگ افست ریـال
120 پاکت A4 / کارتی 160 گرم / تک رنگ افست ریـال
121 پاکت A4 / کارتی 160 گرم / دو رنگ افست ریـال
122 پاکت A4 / کارتی 160 گرم / چهاررنگ افست call ریـال
بگ شاپ فروشگاهی ( ساک مقوایی )
123 بگ شاپ مقوایی سایز ( 16*25*6 ) ریـال
124 بگ شاپ فروشگاهی سایز ( 9*36*25 ) ریـال
125 بگ شاپ فروشگاهی سایز ( 12*32*45 ) ریـال
فولدر + قالب تیغ آماده
126 فولدر 50*35 + روکش سلفون /مات / براق ریـال
لیوان کاغذی بهداشتی با چسب خوراکی
127 لیوان کاغذی 1000 عدد ریـال
128 لیوان کاغذی 5000 عدد ریـال
129 لیوان کاغذی 10000 عدد ریـال
طراحي
130 كارت ويزيت معمولي ریـال
131 كارت ويزيت حرفه اي ریـال
132 آرم و لوگو ( معمولي ) ریـال
133 آرم و لوگو ( حرفه اي ) ریـال
134 كاتالوگ توافقي ریـال
135 پوستر توافقي ریـال
136 بروشور توافقي ریـال
137 سربرگ و پاكت اداري توافقي ریـال
138 جعبه فاتزي توافقي ریـال
139 جعبه پيتزا توافقي ریـال
140 بگ شاپ توافقي ریـال
141 جلد كتاب توافقي ریـال
142 بنر و فلكس توافقي ریـال
143 طراحي وب سايت توافقي ریـال
چاپ CD
144 چاپ و رايت CD ریـال قيمت به روز  كارخانه محاسبه مي گردد
145 چاپ و رايت DVD ریـال قيمت به روز كارخانه محاسبه مي گردد
سفارشات متفرقه
146 متفرقه ٠ ریـال لطفا پس از ارسال فايل خود با فانوس گرافيك تماس بگيريد 031-33376506    031-33385592    09131091860    09133179426
پرچم
147 پرچم روميزي اختصاصي ساتن 1 عدد ریـال
148 پرچم روميزي اختصاصي ساتن 10 عدد ریـال
149 پرچم روميزي اختصاصي مخمل 1 عدد ریـال
150 پرچم روميزي اختصاصي مخمل 10 عدد ریـال
151 پرچم روميزي ايران ساتن ریـال
152 پرچم تشريفات اختصاصي مخمل ریـال به همراه پايه + كاور
153 پرچم تشريفات ايران ریـال به همراه پايه + كاور
پازل ميني فومي
154 ميني پازل فومي (6 * 7 ) 9 تيكه ریـال حداقل تعداد 5000 عدد مي باشد با بسته بندي سلفون چسبدار
155 ميني پازل فومي (7 *10 ) 16 تيكه ریـال حداقل تعداد 5000 عدد مي باشد با بسته بندي سلفون چسبدار
156 ميني پازل فومي (8 *8 ) 15 تيكه ریـال حداقل تعداد 5000 عدد مي باشد با بسته بندي سلفون چسبدار
157 ميني پازل فومي (9.5 *9.5 ) 25 تيكه ریـال حداقل تعداد 5000 عدد مي باشد با بسته بندي سلفون چسبدار
158 ميني پازل فومي (9 * 12 ) 12 تيكه ریـال حداقل تعداد 5000 عدد مي باشد با بسته بندي سلفون چسبدار
پازل هاي فومي تبليغاتي
159 پازل 24 تيكه ( 11 * 16 ) ریـال حداقل تيراژ چاپ ژازل هاي تبليغاتي 1000 عدد مي باشد
160 پازل 48 -24 تيكه ( 17 * 24 ) ریـال حداقل تيراژ چاپ ژازل هاي تبليغاتي 1000 عدد مي باشد
161 پازل 25 تيكه ( 20*20 ) ریـال حداقل تيراژ چاپ ژازل هاي تبليغاتي 1000 عدد مي باشد
162 پازل 77 تيكه ( 19 * 29 ) ریـال حداقل تيراژ چاپ ژازل هاي تبليغاتي 1000 عدد مي باشد
163 پازل 94-48 تيكه (24*34) ریـال حداقل تيراژ چاپ ژازل هاي تبليغاتي 1000 عدد مي باشد
164 پازل 106 تيكه (34 * 48 ) ریـال حداقل تيراژ چاپ ژازل هاي تبليغاتي 1000 عدد مي باشد
165 پازل 160 تيكه ( 48 * 68 ) ریـال حداقل تيراژ چاپ ژازل هاي تبليغاتي 1000 عدد مي باشد
پازل هاي تبليغاتي دوطرفه
166 پازل 24 تيكه ( 17 * 24 ) ریـال حداقل تيراژ چاپ پازل هاي تبليغاتي 1000 عدد مي باشد  
167 پازل 25 تيكه ( 20 * 20 ) ریـال حداقل تيراژ چاپ پازل هاي تبليغاتي 1000 عدد مي باشد  
168 پازل 48 تيكه ( 23 * 33 ) ریـال حداقل تيراژ چاپ پازل هاي تبليغاتي 1000 عدد مي باشد  
169 24 تيكه ( 24 * 17 ) يكرو تبليغ + يكرو بازي ریـال حداقل تيراژ چاپ پازل هاي تبليغاتي 1000 عدد مي باشد يكرو تبليغات + يكرو بازي ( منچ . مارو پله . دوز و ... )  
170 48 تيكه ( 24 * 34 ) يكرو تبليغ + يكرو بازي ریـال حداقل تيراژ چاپ پازل هاي تبليغاتي 1000 عدد مي باشد يكرو تبليغات + يكرو بازي ( منچ . مارو پله . دوز و ... )  
پازل بازي يك طرفه
171 پازل 24 تيكه ( 11 * 16 ) بازي ریـال حداقل تيراژ چاپ پازل هاي تبليغاتي 1000 عدد مي باشد  يكرو بازي ( منچ . مارو پله . دوز و ... )  
172 پازل 24 تيكه ( 17 * 24 ) بازي ریـال حداقل تيراژ چاپ پازل هاي تبليغاتي 1000 عدد مي باشد  يكرو بازي ( منچ . مارو پله . دوز و ... )  
173 پازل 25 تيكه ( 20 * 20 ) بازي ریـال حداقل تيراژ چاپ پازل هاي تبليغاتي 1000 عدد مي باشد  يكرو بازي ( منچ . مارو پله . دوز و ... )  
174 پازل 48 تيكه ( 24 * 34 ) بازي ریـال حداقل تيراژ چاپ پازل هاي تبليغاتي 1000 عدد مي باشد  يكرو بازي ( منچ . مارو پله . دوز و ... )  
پدموس تبليغاتي+زير ليواني و كلاه فومي
175 پد موس تيبليغاتي ( 16 * 23 ) ریـال حد اقل تيراژ 1000 عدد مي باشد
176 زير ليواني فومي ( 8 * 8 ) ریـال حد اقل تيراژ 2000 عدد مي باشد
177 زيرلواني فومي ( 9 * 9 ) ریـال حد اقل تيراژ 2000 عدد مي باشد
178 كلاه فومي چهاررنگ ریـال حد اقل تيراژ 2000 عدد مي باشد
كارت ويزيت و يادداشت آهن ربايي
179 كارت آهنربايي دورگرد ( 4.8 * 8.5 ) ریـال حداقل تيراژ چاپ 1000 عدد مي باشد
180 كارت ويزيت آهنربايي با شكل دلخواه شما ریـال حداقل تيراژ چاپ 1000 عدد مي باشد
181 كارت ويزيت آهنربايي با شكل دلخواه شما ( 9.6 * 8.5 )9 ریـال حداقل تيراژ چاپ 1000 عدد مي باشد
182 كارت ويزيت آهنربايي با شكل دلخواه شما ( 8.5 * 14.4 ) ریـال حداقل تيراژ چاپ 1000 عدد مي باشد
183 كارت ويزيت آهنربايي با شكل دلخواه شما ( 8.5 * 19.2 ) ریـال حداقل تيراژ چاپ 1000 عدد مي باشد
184 صفحه يادداشت آهنربايي با شكل و قالب دلخواه شما ( 9.6 * 17 ) ریـال حداقل تيراژ چاپ 1000 عدد مي باشد
185 صفحه يادداششت آهنربايي با شكل و قالب دلخواه شما ( 14.4 * 17 ) ریـال حداقل تيراژ چاپ 1000 عدد مي باشد
186 صفحه يادداشت آهنربايي با شكل و قالب دلخواه شما ( 19.2 * 17 ) ریـال حداقل تيراژ چاپ 1000 عدد مي باشد
187 صفحه يادداشت آهنربايي با شكل و قالب دلخواه شما ( 24 * 17 ) ریـال حداقل تيراژ چاپ 1000 عدد مي باشد
188 صفحه يادداشت آهنربايي با شكل و قالب دلخواه شما (34*24 ) ریـال حداقل تيراژ چاپ 1000 عدد مي باشد
189 پازل آهنريايي (16 * 11 ) ریـال حداقل تيراژ چاپ 1000 عدد مي باشد
190 پازل آهنربايي ( 16 * 23 ) ریـال حداقل تيراژ چاپ 1000 عدد مي باشد

انتخاب دسته بندی

  •     ساعت ديواري
  •     ساعت رومیزی
  •     خودکار لاکی
  •     خودکار فلزی
  •     ست مدیریتی
  •     سرکلیدی
  •     لیوان - فنجان
  •     فلش مموری
  •     جلد مدارک
  •     کیف مدیریتی
  •     کیف کارت بانکی